Regulamin

Regulamin


Regulamin serwisu portal-meblarski.pl

Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji jak i korzystania z serwisu działającego pod adresem

www.portal-meblarski.pl

 

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Hasło – ciąg znaków – liter, cyfr oraz znaków specjalnych – ustalany indywidualnie przez Użytkownika niezbędny do autoryzacji dostępu do Serwisu.

Login – adres e-mail podawany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie niezbędny do rejestracji konta i komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, stanowiący po jego akceptacji przez Użytkownika umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Użytkownik– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w ramach Serwisu zarządzanego przez Usługodawcę a działającego pod adresem www.portal-meblarski.pl ;

Serwis – platforma świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem adresów URL www.portal-meblarski.pl oraz www.wieruszow.info

Usługodawca – Karol Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROSOLVE pod adresem 98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, REGON: 100576702, NIP: 997-007-18-50;

Warunki Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub zawarcia umowy o świadczenie usług tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek stron www: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer. Aby utworzyć Wizytówkę w Serwisie, Partner musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług drogą elektroniczną, pozwalająca na korzystanie przez Klienta usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem zarządzanych przeze niego serwisów. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;


II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest niezbędna w celu założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie oraz jego prowadzenia.

 2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 4. W ramach Serwisów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Usługodawcę programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.

 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym w jakiejkolwiek formie czy postaci (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa, a także używanie Serwisów przez Użytkownika w sposób naruszający ww. normy. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta bez ostrzeżenia w sytuacji zamieszczania lub także podejmowania próba zamieszczenia materiałów naruszających powyższy zakaz.

 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Warunków Technicznych.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu następujące usługi na rzecz Użytkowników:

 1. publikację ogłoszeń płatnych/bezpłatnych na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie oraz w obowiązującym cenniku

 2. publikację informacji o Użytkowniku w zakresie wybranej przez niego kategorii – Producent/Dostawca obejmujących jego dane kontaktowe a także opis jego oferty

 3. otrzymywanie przez Użytkowników bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

 

 1. Usługodawca oferuje ponadto odrębnie usługi płatne za wynagrodzeniem określonym w Cenniku, obejmujące m.in.: usługi reklamowe (banerynewsletter, promocja na fanpage’u), pozycjonowanie ogłoszeń bądź ich dodatkowe wyróżnianie.

 2. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w tym określenia Hasła oraz potwierdzenia przez Użytkownika oświadczenia o zawarciu umowy z Usługodawcą poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Celem prawidłowego zawarcia umowy niezbędne jest też podanie przez Użytkownika kategorii do której dokonuje rejestracji – Producent lub Dostawca. Możliwa jest rejestracja tylko do jednej kategorii. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 4. Celem prawidłowego aktywowania Konta konieczna jest również autoryzacja dokonywana przez Usługodawcę przy czym Usługodawca ma prawo do negatywnej weryfikacji konkretnego Użytkownika. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia Umowy.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do niepodawania żadnej osobie trzeciej swojego Hasła i przyjmuje na siebie niniejszym odpowiedzialność za szkody wyrządzone tak Administratorowi jak i innym osobom wskutek ich ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika na skutek udostępniania danych umożliwiających dostęp do serwisów jak i ich niewłaściwego zabezpieczenia.

 6. Użytkownik , wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:

 1. podane w nim dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, do którego reprezentowania jest upoważniony zgodnie z odrębnymi przepisami i zobowiązuje się do przedłożenia stosownego upoważnienia na każde wezwanie usługodawcy. Nadto przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą tak względem Usługodawcy jak i osób trzecich jeżeli pomimo braku upoważniania zawiera umowę z Usługodawcą bądź zamieszcza ogłoszenia których nigdy nie mógł i nie miał zamiaru zrealizować.

 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mam prawo do jej zawarcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Wyraża zgodę na publikację zamieszczonego przez niego ogłoszenia pod adresami:

  1. https://www.portal-meblarski.pl

  2. https://www.wieruszow.info.pl/praca/

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia rejestracji Użytkownika o określonej nazwie, jeżeli są to dane sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.

 2. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 1. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania w tym obciążenia go opłatami przewidzianymi w cenniku jak i wystawienia w związku z tym przewidzianych przepisami prawa dokumentów księgowych i podatkowych;

 2. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisów;

 3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

 4. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych i użytkowników Serwisu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyłączne prawa do Materiałów udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.

 2. Użytkownik zapewnia Usługodawcę, że dysponuje wszelkimi prawami do Materiałów umieszczanych w ramach serwisu przez niego lub osoby działające w jego imieniu, a w szczególności:

 1. posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich Materiałów,

 2. podawane przez niego dane / Materiały są aktualne – a w razie ich dezaktualizacji niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji;

 3. zawarcie umowy o świadczenie usług nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe;

 4. publikacja przez Użytkownika Materiałów nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji oraz nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów Usługodawcy lub osób trzecich;

 5. zdaje sobie sprawę z tego, że w ramach Serwisu mogą być dostępne ogłoszenia bądź materiały dotyczące konkurencyjne wobec niego.

 1. W przypadku, gdy którekolwiek w powyższych zapewnień okaże się nieprawdziwe, Użytkownik będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, jak również zwolni Usługodawcę w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 2. Użytkownik , umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek Materiały, w szczególności grafiki, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Materiałów, bez jakiegokolwiek ograniczenia terytorialnego. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą.
   

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku braku możliwości realizacji swoich świadczeń z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy technicznej w świadczeniu usług, z przyczyn technicznych (dalej również: „Przerwa techniczna”). Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy techniczne nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy, a dalsze wykonanie świadczeń odbywać się będzie niezwłocznie po zakończeniu Przerwy technicznej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa) lub z powodu Przerw technicznych.

 3. Usługodawca nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.
  Serwisy zarządzane przez usługodawcę mają charter informacyjny i reklamowy.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli umowa o świadczenie usług nie jest realizowana przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie pod adresem k o n t a k t @ p o r t a l – m e b l a r s k i . p l
  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, Login, adres e-mail w celu przesyłania dalszej korespondencji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz w przypadku zgłoszenia pisemnego - podpis zgłaszającego. W przypadku wątpliwości czy reklamacja pochodzi od danego Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika w formie wiadomości e-mail na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail z prośbą o potwierdzenie przesłania reklamacji w terminie kolejnych 7 dni.

 3. Ewentualne reklamacje są przyjmowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.

 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4.

 6. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Partnera.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie uważa się za skutecznie doręczone Użytkownikowi najpóźniej 14 dni po jego wysłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Serwis, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Materiałów w przypadku rażącego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 2 powyżej może skorzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Usługodawcą i uzyskaniu zgody Usługodawcy na dalsze korzystanie z Serwisu.

 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez całkowite usunięcie wszelkich zamieszczonych materiałów oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

 1. Pisemnej na adres:

 2. wiadomości e-mail na i n f o @ w i e r u s z o w . b i z

  W sytuacji rozwiązania Umowy obejmującej usługi odpłatne (niezależnie od przyczyn i warunków), opłacony przez Użytkownika abonament nie podlega zwrotowi.|

VIII. DANE OSOBOWE I NEWSLETTER

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika lub osób działających w jego imieniu jest Usługodawca zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz właściwych przepisów wykonawczych

 2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Admiratora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zawartej z nim umowy.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są gromadzone, a następnie przechowywane przez okres wymagany przez prawo dla spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ( np. księgowych) oraz do czasu przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy, przy uwzględnieniu dążenia do ich przetwarzania i przechowywania jedynie przez niezbędny okres.

 4. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu jej odwołania.

 5. Zgodnie z przepisami ustawy z 29.06.1994 o rachunkowości dokumentacja dotycząca realizacji zamówień na rzecz Użytkowników jak i dokumenty fiskalne jej dotyczące przechowywane są przez okres lat 5.

 6. Użytkownikowi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych w zakresie jego dotyczącym , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa i możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień zależeć będzie od podstawy prawnej w oparciu o którą dane osobowe Użytkownika są przetwarzane oraz celu w jakim dane te są przetwarzane.

 7. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownikowi przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO( tzw. interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes Administratora). Bez podania przyczyny Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 8. W przypadku oparcia przetwarzania danych na udzielonej przez Użytkownika zgodzie ma on prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
  Podanie przez Użytkownika danych osobowych przy rejestracji jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa rejestracji Użytkownika

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem

 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, bądź oświadczeń lub umów zawartych w ich wykonaniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i z każdej przyczyny. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników oraz osoby trzeciej na stronie internetowej Serwisu.

 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają bez zmian.

 5. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.